ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ,ವಿಜಯವಾಣಿ,ಉದಯವಾಣಿ,ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವಿಶ್ವವಾಣಿ,ಪ್ರಜಾವಾಣಿ,ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ,ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ,Deccan herald,Indian express,Times of Indian,The Hindu

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

open news paper


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *