ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

 

ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಓಪನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 

 

OPEN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *