ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು (Male/Female) ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು(Male/Female) ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :-  10

 

Click to Get Phone Number


By Priya

Leave a Reply

Your email address will not be published.